ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ

ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΜΠΑΤΜΙΝΤΟΝ (Κ.Ο.Μ.)

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΘΕΣΗ ΓΡΑΦΕΑ

ΓΡΑΦΕΑΣ

Αρ.Θέσεων :  Μια (1) θέση
Κατηγορία :     Σύμβαση

Ώρες  εργασίας : 33 / εβδομάδα

Απολαβές : 767 Ευρώ(Μεικτό)

 

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ

 1. Εκτελεί γενικά γραφειακά και λογιστικά καθήκοντα.
 2. Αναλαμβάνει την τήρηση αρχείου ή/και βιβλιοθήκης.
 3. Δακτυλογραφεί στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα.
 4. Συλλέγει, επεξεργάζεται και κατατάσσει στατιστικά και άλλα στοιχεία και πληροφορίες και προβαίνει στην ετοιμασία και υποβολή εκθέσεων.
 5. Χειρίζεται τεχνολογικό και άλλο γραφειακό εξοπλισμό.
 6. Συμμετέχει στις συνεδρίες του Δ.Σ. και των επιτροπών του Δ.Σ. όταν και εφόσον του/της ζητηθεί.
 7. Χειρίζεται θέματα δημόσιας επικοινωνίας και αλληλογραφίας της Ομοσπονδίας.
 8. Διενεργεί εισπράξεις και πληρωμές και εκδίδει σχετικές αποδείξεις.
 9. Εκτελεί καθήκοντα ιδιαιτέρας γραμματέως.
 10. Βοηθά στην εκτέλεση ή/και αναλαμβάνει την εκτέλεση εργασίας, σχετικά με τις αρμοδιότητες και δραστηριότητες της Υπηρεσίας στην οποία εκάστοτε τοποθετείται.
 11. Εκτελεί οποιαδήποτε άλλα συναφή καθήκοντα του/της ανατεθούν.

 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Απολυτήριο αναγνωρισμένης Σχολής Μέσης Εκπαίδευσης.
 2. Πολύ καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας και Αγγλικής γλώσσας.
 3. Ικανότητα χρήσης ηλεκτρονικού επεξεργαστή κειμένων, κατά προτίμηση στο Microsoft Office (Windows).
 4. Ικανότητα χρήσης του Διαδικτύου.
 5. Λογιστική (Intermediate) του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (LCCI)
 6. Ακεραιότητα χαρακτήρα, εχεμύθεια, οργανωτική και διοικητική ικανότητα, υπευθυνότητα, πρωτοβουλία και ευθυκρισία.

 

ΕΠΙΠΡΟΣΘΕΤΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ

 1. Διετής πείρα σχετική με τη θέση ή/και σε άλλη ομοσπονδία με παρόμοια
  καθήκοντα.
 2. Γνώση για το άθλημα της αντιπτέρισης θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

 

 1. Η Ομοσπονδία διατηρεί το δικαίωμα ανάλογα με τις ανάγκες της να διαφοροποιήσει το ωράριο εργασίας.
 2. Τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 2α Νοεμβρίου 2018.
 3. Όλες οι αιτήσεις πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο της ομοσπονδίας badminton@cytanet.com.cy μαζί με τα αναγκαία πιστοποιητικά

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s