ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜΟ  1 /2020/ΚΟΜ

Η Κυπριακή Ομοσπονδία Μπάτμιντον (ΚΟΜ), ζητά προσφορά για αγορά φτερών, σύμφωνα με τα πιο κάτω στοιχεία:

Ποσότητα: 2 κιβώτια

Ταχύτητα: 77

Ποιότητα: 1η, 2η / Tournament grade shuttles / BWF approved

Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε κλειστό φάκελο, το αργότερο μέχρι την Τρίτη, 30 Ιουνίου 2020 και ώρα 14.30 στα γραφεία της Ομοσπονδίας, Αμφιπόλεως 21, 2025 Στρόβολος, Λευκωσία.

Η παράδοση θα πρέπει να γίνει μέχρι την Παρασκευή, 31 Ιουλίου 2020. Τυχόν καθυστέρηση στην παράδοση, θα επιφέρει στον προμηθευτή, πρόστιμο €100 για κάθε εβδομάδα καθυστέρησης.

Για πληροφορίες οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποταθούν στα γραφεία της Ομοσπονδίας. Τηλέφωνο επικοινωνίας: 22449868, Τηλεομοιότυπο: 22449869, Ηλ.Ταχυδρομείο: badminton@cytanet.com.cy

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s